Aktywny Samorząd ma za zadanie zapewnienie kompleksowej pomocy oraz wsparcia osobom niepełnosprawnym, stawiając na ich aktywizację społeczną i zawodową. Działania te są kluczowe w budowaniu inkluzji oraz otwieraniu nowych możliwości dla tej części społeczności, pragnącej pełnoprawnie uczestniczyć w życiu publicznym.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Program Aktywny Samorząd na rok 2024 jest inicjatywą Polskiego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), która ma na celu wsparcie osób z niepełnosprawnościami w aktywnym uczestnictwie w życiu społecznym oraz zawodowym. Program ten został podzielony na różne moduły, z których każdy adresowany jest do specyficznej grupy beneficjentów. W ramach programu, szczególna uwaga została zwrócona na osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z naciskiem na te, które przekroczyły 16 rok życia. Oferta programu jest adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, co umożliwia im dostęp do szerokiego zakresu wsparcia finansowego.

Moduł I programu – zadanie 1 – pomoc w zakupie – koncentruje się na dofinansowaniu różnego rodzaju sprzętu niezbędnego do pokonania barier w edukacji i zatrudnieniu. W szczególności mowa tutaj o sprzętu elektronicznego, który może zwiększyć dostępność i komfort użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami. Ważnym elementem jest także możliwość uzyskania dofinansowania na wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym, co jest kluczowe dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Dofinansowanie to jest obliczane na podstawie kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON, z możliwością otrzymania kwot powyżej rekomendowanej dofinansowania, co znacznie rozszerza dostęp do wysokiej jakości sprzętu.

W Moduł II, pomoc jest skoncentrowana na wsparciu edukacyjnym, ofererując możliwość uzyskania dofinansowania na szkolenia, kursy oraz studia podyplomowe, które mają na celu podwyższenie kwalifikacji zawodowych osób z niepełnosprawnościami. Celem tego modułu jest usunięcie barier edukacyjnych i ułatwienie dostępu do wiedzy i umiejętności, które są niezbędne do funkcjonowania na rynku pracy. Możliwe jest również uzyskanie wsparcia na zakup materiałów dydaktycznych, oprogramowania edukacyjnego oraz innego sprzętu, który ułatwi proces kształcenia.

Każdy z opisanych modułów programu ma na celu kompleksowe wsparcie osób z niepełnosprawnościami, umożliwiając im pokonanie barier na drodze do edukacji i zatrudnienia. Dzięki modułowemu podejściu, uczestnicy programu mogą skorzystać z różnorodnych form wsparcia, dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb. Ważne jest, aby program był elastyczny i otwarty na zmiany, tak aby mógł on odpowiadać na ewoluujące potrzeby osób z niepełnosprawnościami w dynamicznie zmieniającym się świecie pracy i edukacji.

Jakie są terminy przyjmowania wniosków o dofinansowanie w programie aktywny samorząd?

Program Aktywny Samorząd koordynowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest jednym z najważniejszych źródeł wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami w Polsce. W roku 2024, terminy przyjmowania wniosków o dofinansowanie zostały ustalone na okres od 1 marca do 31 sierpnia 2024 roku. Program ten oferuje kompleksowe wsparcie mające na celu poprawę jakości życia osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności przez umożliwienie im lepszego dostępu do edukacji, usług rehabilitacyjnych oraz wsparcia w samodzielnym życiu i aktywizacji zawodowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *